Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj: 25/13)    i

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:85/15)

 

 • Tijela javne vlasti

Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

„Tijela javne vlasti“ u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Popis tijela javne vlasti dostupan je na Internet stranicama www.pristupinfo.hr

 • Informacija i ostvarivanje prava na pristup informacijama

„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlast.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka.

Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

 • Ponovna uporaba informacije

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakon.

„Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Informacija za ponovnu uporabu ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu ili samim objavljivanjem.

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, objavljeno u NN 12/14i u NN 15/14

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

 • Službenik za informiranje:

Mara Raić

Tel:  021/652 225

Fax: 021/652 214

E-adresa: opcina-muc©st.t-com.hr

 • Pisani zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se na adresu putem zahtjeva : Općina Muć, Donji Muć 254, 21203 Donji Muć
 • Zahtjev se može podnijeti elektroničkim putem na e-adresu opcina-muc©st.t-com.hr  
 • Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj  021/652 225, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Muć uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Muć.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Općina Muć na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata  za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan OVDJE.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu: opcina-muc@st.t-com.hr


OTVORENA  SAVJETOVANJA:

________________________________________________________________

ZATVORENA  SAVJETOVANJA:

 1. Poziv za sudjelovanje u savjetovanju
 2. Prijedlog_Proračuna_Općine_Muć_za_2019._godinu_i_projekcije_za_2020._i_2021.g
 3. Obrazac za sudjelovanje u Savjetovanju
 4. Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju-Nacrt proračuna

__________________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________