Komunalni doprinos

Na temelju članka 31.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 31. Statuta Općine Muć („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/09), Općinsko vijeće Općine Muć na 25. sjednici, održanoj dana 17. travnja  2013.godine donosi:

 

ODLUKU

O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju:

-područja zona u Općini Muć,ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,

-jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, utvrđena u kunama po m3/m2 građevine,

-način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

-opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

-izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 3.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Općine Muć kao jedinice lokalne samouprave.

Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine (javne zelene površine, pješačke staze-nogostupi, pješačke zone,trgovi, parkovi, dječja igrališta, sportska igrališta opće namjene i drugo sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu)

2. nerazvrstane ceste (ceste koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, koje nisu u smislu posebnih propisa)

3. groblja

4. javnu rasvjetu (javna rasvjeta za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselja).

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji iz prethodnog stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija te radovi na sanaciji tog zemljišta.

II. OBVEZNICI PLAĆANJA I OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa su vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor građevine.

Građenjem u smislu ove Odluke smatra se građenje novih, dogradnja, nadogradnja ili uklanjanje građevina radi gradnje novih građevina.

U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno ako postoji više investitora, suvlasnici odnosno investitori obvezni su u pisanoj formi, ovjerenoj kod javnog bilježnika, odrediti tko je od njih obveznik plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 5.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom odnosno po m3(prostornom metru) građevine koja će se graditi na građevnoj parceli.

Iznimno kod otvorenih građevina različitog tipa komunalni doprinos se plaća po m2 tlocrtne površine pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za m2 površine jednaka jediničnoj vrijednosti za m3 obujma građevine.

Građevina sagrađena bez građevinske dozvole prije 15.veljače 1968. i građevina s građevinskom dozvolom koja se uklanja zbog gradnje nove građevine ili se iste dograđuju ili nadograđuju, komunalni doprinos se obračunava na razliku obujma u odnosu na prijašnju građevinu.

III. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Prostorna područja Općine Muć za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa  razvrstavaju se u tri zone ovisno o pogodnosti položaja, stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture i to kako slijedi:

I.ZONA   obuhvaća Poduzetničke zone na području Općine Muć te naselja: Gizdavac, Neorić, Sutina,   Gornji  Muć (osim ulica Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Čičići, Pekići-Matende,Put sv.Vida),Donji Muć(osim ulica Suova,Put Ivančevića, Put fazanerje, Tokići, Gilići ) ,Gornje Postinje (osim ulice Put fazanerije), Donje Postinje, Ramljane (osim ulica Radmile i Put Sedlara),Crivac (osim Starog sela)

II.ZONA   obuhvaća naselja:Pribude(osim ulice Put Svilaje),Mala i Velika Milešina, Bračević, Donje Ogorje(osim ulice Gornji Elezi-Kasići), Gornje Ogorje (osim ulice Kruškovac, Put Svilaje), « Staro selo» u naselju Crivac (sve pripadajuće ulice), Zelovo (ulice: Beare, Škare), Gornji Muć, ulice: Jeličići, Put Jeličića, Put Kokana, Put Križa, Put sv.Vida, Čičići, Pekići-Matende) ,ulica Tokići u naselju Donji Muć, ulica Radmile i Put Sedlara u naselju Ramljane.

III. ZONA  obuhvaća ulice: Suova, Put Ivančevića, Put fazanerije u naselju Donji Muć, ulica Kruškovac i ulica Put Svilaje u naselju Gornje Ogorje, u Ogorju Donjem zaseok Gornji Elezi-Kasići,  ulica Put Svilaje u naselju Pribude.

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 (m2) građevine po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine u izuzetnim slučajevima po m2 tlocrtne površine:

Vrsta objekta Stambeni objekti Poslovni objekti (uslužni, proizvodni)
I. ZONA II ZONA III ZONA I ZONA II ZONA III ZONA
o1. Javne površine 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00
2. Nerazvrstane ceste 8,00 5,00 5,00 16,00 10,00 14,00
3. Groblja 2,00 2,00 0,00 4,00 4,00 0,00
4. Javna rasvjeta 3,00 2,00 1,00 6,00 4,00 4,00
 UKUPNO  15,00  10,00   7,00  30,00  20,00  20,00

 

Stambeni objekti u smislu ove odluke isključivo su objekti do tri stambene jedinice, više stambeni objekti plaćaju utvrđeni iznos za poslovne građevine.

Garažni i gospodarski objekti (dimne kuhinje, spremišta, drvarnice, štale, svinjci, kokošinjci i sl.) obračunavaju se 50% od utvrđenog iznosa za stambeni prostor.

V. DONOŠENJE RJEŠENJA TE NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Muć na temelju ove Odluke.

Rješenje iz stavka 1.ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti na osnovi dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi ili na zahtjev stranke.

Članak 9.

Rješenje iz članka 8. ove Odluke obvezno sadrži:

1.iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

2.način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

3.prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

4.obvezu Općine Muć o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4.ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

Članak 10.

Obveznik komunalnog doprinosa komunalni doprinos plaća odjednom, uplatom na račun Općine Muć, na osnovi konačnog rješenja o komunalnom doprinosu.

Obvezniku komunalnog doprinosa koji podnosi zahtjev za legalizaciju građevine, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br.86/12) odobrava se popust od 25 % na obračunati iznos komunalnog doprinosa kod jednokratnog plaćanja ( koji nisu oslobođeni po članku 12. Odluke o komunalnom doprinosu).

Jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa u smislu odredbe stavka 2.ovog članka smatra se plaćanje u roku od 15 dana od dostave rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja.

Obvezniku komunalnog doprinosa iz stavka 2.ovog članka,odobrava se odgoda plaćanja komunalnog doprinosa za godinu dana od dana izvršnosti rješenja,ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa, s tim da je isti dužan dostaviti jedan od zakonskih instrumenata osiguranja plaćanja.

Pravne osobe koji su obveznici komunalnog doprinosa mogu plaćanje izvršiti s odgodom na način da 30% uplate izvrše odmah a najkasnije 30 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu te ostatak u ratama koje dospijevaju svaki sljedeći mjesec do 15-og u mjesecu,a najduže u 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja o komunalnom doprinosu.

Za jednokratnu uplatu komunalnog doprinosa većeg od 500.000,00 kuna obveznik(pravna osoba) stječe pravo na popust od 10% iznosa.

VI. OSLOBOĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos se ne plaća na građevinu čiju izgradnju financira ili je nositelj prava vlasništva Općina Muć odnosno koje služe javnoj namjeni kao što su: komunalna infrastruktura; društvene ili javne građevine; građevine sportsko-rekreativnog otvorenog,javnog tipa; zgrade,stanovi i građevine; zajedničke komunalne i javne infrastrukture u kojima je Općina suvlasnik; građevine u isključivom ili većinskom vlasništvu Općine Muć.

Od plaćanja komunalnog doprinosa oslobodit će se obveznici koji su utvrđeni posebnim zakonskim propisima.

Općinski načelnik Općine Muć može osloboditi djelomično i u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i nekom drugom obrazovanju, udruga čija je djelatnost humanitarnog karaktera, ako ta djelatnost nije dohodovnog karaktera odnosno ako se u njima ne odvija gospodarska aktivnost.

Pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe koje grade objekt na građevnoj čestici za koju je već plaćen komunalni doprinos i izdan akt na temelju kojeg se može graditi ali gradnja nije realizirana. U slučaju da je plaćeni komunalni doprinos manji od nove obveze komunalnog doprinosa obveznik je dužan uplatiti razliku iznosa komunalnog doprinosa, a u slučaju da je prije uplaćen komunalni doprinos veći obveznik nema  pravo na povrat razlike komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Obveznik komunalnog doprinosa s prebivalištem na području Općine Muć u kontinuiranom, neprekidnom trajanju dužem  od 5 godina  sve do dana i na dan podnošenja zahtjeva za obračun komunalnog doprinosa oslobađa se ukupnog iznosa komunalnog doprinosa na obujam građevine do 800 m3, a iznad toga plaća za razliku, bilo postojećeg ili  gradnje novog objekta (stambenog, gospodarskog, poslovnog…)

Pravo na djelomično oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa iz ovog članka vlasnik građevne čestice odnosno investitor može ostvariti samo jednom i po jednoj osnovi. Ukoliko je jedan od supružnika ostvario navedeno pravo radi rješavanja svojih stambenih i drugih potreba i stambenih i drugih potreba drugog supružnika, taj drugi supružnik ne može više ostvariti navedeno pravo.

Pravna osoba koja je prijavljena (registrirana) na području Općine Muć, te će zapošljavati osobe sa područja Općine Muć  u trajanju minimalno 5 godina i to na utvrđen način: 3-5 osoba oslobođen 20%,; 5-10 osoba oslobođen 30%,;od 10-20 osoba 40%,;od 20-30 osoba oslobođen je 50%, a od 30 i više osoba oslobađa se u cijelosti visine utvrđenog komunalnog doprinosa.

Pravne osobe iz stavka 3. ovog članka, dužni su dostaviti bankovno ili drugo jamstvo na ukupan iznos utvrđenog komunalnog doprinosa obujma građevine.

Promjenom uvjeta za oslobađanje iz stavka 3. ovog članka, pravne osobe su dužne nadoknaditi iznos utvrđenog komunalnog doprinosa odmah po promjeni navedenog.

Članak 13.

Sredstva koja neće biti prihodovana radi oslobođenja članka 11.,12., ove Odluke namiriti će se iz Proračuna Općine Muć.

 

 

VII. POVRAT UPLAĆENOG KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.

Obveznik ima pravo na povrat nominalnog iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa bez obračuna kamata:

-ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi,

-ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje građevne dozvole, o čemu je donijet pravomoćni zaključak o obustavi postupka,

-ako je obvezniku građevna dozvola konačno ili pravomoćno ukinuta, poništena ili proglašena ništavnom tako da za sljedeći zahvat na građevini za koju je uplaćen komunalni doprinos (ili njegov dio) mora ponovno ishoditi akt na temelju kojeg se može graditi.

Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa podnosi se u pisanoj formi, o kojem Upravni odjel odlučuje rješenjem.

Rokovi za povrat teku od dana donošenja rješenja o povratu i istovjetni su rokovima u kojima je komunalni doprinos uplaćen.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Općine Muć“  broj 6/2012 i 1/13).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Muć».

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/13-01/02                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća

URBROJ: 2180/02-01-13-2                                                                               Općine Muć

Donji Muć, 17. travnja 2013 g.                                                                         Marko Piplica