Izjava o nepostojanju sukoba interesa

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI („NARODNE NOVINE“ BR. 90/2011)

za čelnika tijela naručitelja / člana upravnog tijela naručitelja / člana nadzornog tijela naručitelja (članak 13. stavak 2. točka 1.)

 

IZJAVA

kojom ja, FILIP STUPALO,na dužnosti  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MUĆ

u naručitelju u OPĆINI MUĆ,DONJI MUĆ 254

izjavljujem da kao privatna osoba

1. istovremeno s obnašanjem dužnosti

 ne obavljam upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

 ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima

2.

nisam vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

 

te da sa mnom povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe

nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%

stoga

ne postoje gospodarski subjekti s kojima OPĆINA MUĆ ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

s navedenim gospodarskim subjektima naručitelj:OPĆINA MUĆ  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju.

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA:022-05/13-01/07

URBROJ:2180/02-02-13-1

DONJI MUĆ,02.siječnja 2013

 

 

 

 

 

                                                                   FILIP STUPALO