Category Archives: Događanja

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA                 O P Ć I N A   M U Ć               OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:    022-05/13-01/34  URBROJ: 2180/02-02-13-1 MUĆ:        16. listopada 2013. godine   Na temelju članka  13. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne […]

Read More

Poštovani,   ovim putem Vas obavještavamo da gđa. Asija Šošić  više nije djelatnica  Općine Muć pa samim tim više nije ovlaštena za komuniciranje i zastupanje Općine Muć. Obzirom da je dotičnoj djelatnici ugovor o radu u Općini Muć prestao dana 01.10.2013 molimo Vas da sve naredne kontakte ostvarujete na telefon Općine Muć,021 652 225,021 652 […]

Read More