Author Archives: administrator

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA                 O P Ć I N A   M U Ć               OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:    022-05/13-01/34  URBROJ: 2180/02-02-13-1 MUĆ:        16. listopada 2013. godine   Na temelju članka  13. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne […]

Read More