R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
                O P Ć I N A   M U Ć
              OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:    022-05/13-01/34 
URBROJ: 2180/02-02-13-1
MUĆ:        16. listopada 2013. godine
 
Na temelju članka  13. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine, br. 25/13) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13), Općinski načelnik dana 16.listopada  2013.godine,donosi slijedeću
ODLUKU
o  imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Mara Raić, administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, imenuje se službenikom za informiranje Općine Muć.
Članak 2.
Prava i obveze službenika za informiranje iz čl.1.ove Odluke,utvrđena su Zakonom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranici općine i Službenom glasniku Općine Muć.
 
  
 
 
                                OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                 Filiip Stupalo
Dostaviti:  
1.Mara Raić
2.Pismohrana-ovdje
 
 

 

 

About the Author: administrator